منابع دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
- منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی
(کد –2905)


1- زبان
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: فیزیولوژی ورزشی و بیو شیمی و تغذیه ورزشی


رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند:
- رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
- رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی: (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی –بیومکانیک ورزشی –تربیت بدنی )
- رشته فیزیولوژی ورزشی: (تربیت بدنی عمومی –فیزیولوژی ورزشی)
- رشته بیو مکانیک ورزشی: (بیومکانیک ورزشی –آسیب شناسی و حرکات اصلاحی –فیزیولوژی ورزشی)
- رشته رفتار حرکتی: (رفتار حرکتی –تربیت بدنی عمومی)
- رشته مدیریت ورزشی: (فیزیولوژی ورزشی –تربیت بدنی عمومی)
- رشته مهندسی پزشکی گرایش مهندسی ورزش